Algemene voorwaarden Toolsrent BV.

Artikel 1.Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Toolsrent BV.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN TOOLSRENT BV

1 Partijen
1.1 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “verhuurder”, wordt daarmee bedoeld de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde: Toolsrent B.V., gevestigd te Winterswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63678934.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “huurder”, wordt daarmee bedoeld de wederpartij van verhuurder, meer speciaal iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke tot verhuurder in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met verhuurder te sluiten of gesloten overeenkomst; indien gesproken wordt over een “zakelijke huurder” wordt daarmee bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep en/of bedrijf, iedere rechtspersoon of andere rechtsvorm.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvaarding,
overeenkomst en (andere) handeling van, door of namens verhuurder.

2.2 Indien huurder zou verwijzen naar andere voorwaarden in een aanvraag, aanbod of correspondentie, zijn deze niet van toepassing behoudens schriftelijke acceptatie en bevestiging
door verhuurder.

2.3 Afspraken die gemaakt worden in afwijking van deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend voor zover deze door verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd en gelden uitsluitend op de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

2.4 De huurder met wie een overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met verhuurder.

3 Aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen en/of offertes van verhuurder, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval na dertig dagen na dagtekening.

3.2 Bij een verschil tussen opdracht en aanvaarding, is verhuurder slechts gebonden aan hetgeen in de aanvaarding cq. bevestiging harerzijds is opgenomen.

3.3 Door verhuurder verstrekte gegevens (meer speciaal de kenmerken en eigenschappen van de te verhuren zaken) dienen als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4 Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging door verhuurder, door ondertekening van een huurcontract door huurder en verhuurder of door het aanvangen van de feitelijke uitvoering ervan.

4.2 Verhuurder heeft het recht een aanvraag/aanbod te weigeren zonder opgave van redenen.

4.3 Een eventuele (af-)leverdatum is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn.

4.4 Indien een overeenkomst tot stand is gekomen tussen verhuurder en huurder, waarvan de huurperiode al dan niet is ingegaan, en de huurder de overeenkomst annuleert, kan verhuurder nakoming van de overeenkomst verlangen dan wel aanspraak maken op de gemaakte kosten als ook op 20% van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde huurprijs.

5 Huurperiode
5.1 De huurperiode vangt aan op de dag dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld op het terrein van verhuurder of, indien uitdrukkelijk overeengekomen, op de afleverlocatie.

5.2 Zodra het gehuurde door verhuurder wordt ingenomen of, indien uitdrukkelijk overeengekomen, op de afleverlocatie wordt opgehaald door verhuurder, eindigt de huurperiode.

5.3 Een vooraf overeengekomen huurperiode geldt als minimum huurperiode, tenzij schriftelijk anders is bevestigd door verhuurder. Deze huurperiode kan op verzoek van huurder (schriftelijk of per email) worden verlengd, mits verhuurder schriftelijk of per email instemt met verlenging.

5.4 Indien geen huurperiode is overeengekomen met een zakelijk huurder, geldt een minimale huurperiode van een (1) week.

5.5 Bij het bepalen van de huurperiode tellen alle dagen mee, dus inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen; een gedeelte van een dag telt als gehele dag.

5.6 Indien een huurperiode voor onbepaalde tijd is overeengekomen of een huurperiode voor bepaalde tijd stilzwijgend is verlengd, kan beëindiging van de overeenkomst plaatsvinden door
opzegging met inachtneming van (voor huurder) een opzegtermijn van een (1) week en (voor verhuurder) een opzegtermijn van drie (3) weken. Deze opzegging vindt schriftelijk of per email plaats.
5.7 Huurt huurder meerdere zaken op dezelfde overeenkomst, dan kan huurder ook ten aanzien van enkele zaken de overeenkomst beëindigen conform lid 6 van dit artikel. Ten aanzien van de resterende zaken blijft de huurperiode doorlopen.

6 Prijzen
6.1 Huurprijzen worden berekend per dag of per kalenderweek, waarbij een gedeelte van de dag
respectievelijk gedeelte van de week als volle dag respectievelijk volle week wordt beschouwd.

6.2 De overeengekomen huurprijzen zijn verschuldigd over de gehele huurperiode.

6.3 Huurprijzen ten behoeve van zakelijke huurders worden geacht te zijn vermeld exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

6.4 Huurprijzen worden altijd vermeld exclusief de kosten van (de-)montage, bediening en onderhoud, keuringen, hulpmaterialen en verbruiksartikelen (zoals brandstof en olie), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met huurder.

6.5 Bij de berekening van een huurprijs wordt uitgegaan van maximaal 8 draaiuren per dag of 40 draaiuren per week; verhuurder is gerechtigd om over de eventuele extra draaiuren een toeslag te rekenen, welke huurder verschuldigd is.

6.6 Bij het te laat inleveren althans retourneren van het gehuurde, is huurder aan verhuurder over die niet overeengekomen huurperiode ten minste 150% van de aanvankelijke huurprijs verschuldigd.

7 Waarborgsom
7.1 Verhuurder kan, alvorens de zaken ter beschikking worden gesteld aan huurder, de verplichting opleggen aan huurder om een door verhuurder te bepalen waarborgsom te voldoen op een door verhuurder te bepalen wijze.

7.2 De waarborgsom als bedoeld in het vorige lid wordt na beëindiging van de huurovereenkomst aan huurder geretourneerd, onder aftrek van al hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is uit hoofde van die huurovereenkomst.

8 Aflevering
8.1 Verhuurder en huurder kunnen overeenkomen dat verhuurder zorg draagt voor aflevering van het gehuurde op een door huurder aan te wijzen locatie.

8.2 Indien verhuurder en huurder vooraf geen tarief overeenkomen, geschiedt aflevering door verhuurder op basis van nacalculatie.

8.3 De transport- en handelingskosten ter zake de aflevering van het gehuurde worden aan huurder in rekening gebracht. Huurder is gehouden die kosten te voldoen.

9 Retournering
9.1 Verhuurder en huurder kunnen overeenkomen dat verhuurder zorg draagt voor het retour halen van het gehuurde.

9.2 Indien verhuurder en huurder vooraf geen tarief overeenkomen, geschiedt retournering door verhuurder op basis van nacalculatie.

9.3 De transport- en handelingskosten ter zake de retournering van het gehuurde worden aan huurder in rekening gebracht. Huurder is gehouden die kosten te voldoen.

10 Verplichtingen huurder
10.1 Huurder dient het gehuurde tijdig, in dezelfde staat, schoon, compleet en op dezelfde wijze als bij inontvangstneming althans aflevering bij verhuurder in te leveren.

10.2 De huurder van het gehuurde is zelf aansprakelijk voor het correct en deskundig (installeren en) gebruiken van het gehuurde. Door het gehuurde te huren, verklaart huurder expliciet ter zake kundig te zijn.

10.3 Gedurende de huurperiode dient huurder het gehuurde goed en correct te onderhouden, onder meer -voor zover van toepassing- met gebruik van de juiste brandstof, olie- en smeermiddelen.

10.4 Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het is gehuurd met inachtneming van eventuele instructies zijdens verhuurder.

10.5 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde ter beschikking te stellen cq. (onder) te verhuren aan een derde behoudens schriftelijke toestemming zijdens verhuurder.

10.6 Huurder is niet bevoegd, zonder schriftelijke toestemming zijdens verhuurder, om het gehuurde aan te (laten) passen, te (laten) veranderen en/of te (laten) repareren.

10.7 In het geval van schade of gebrek aangaande het gehuurde, is huurder verplicht dit terstond
aan verhuurder te melden. Huurder is gehouden de instructies zijdens verhuurder op te volgen.

10.8 Indien huurder van tevoren aan verhuurder een (bouw-)locatie heeft opgegeven alwaar het gehuurde zal worden ingezet, is huurder verplicht om een eventuele verplaatsing van het gehuurde vooraf schriftelijk of per email aan verhuurder te melden.

10.9 Huurder is gehouden een eventuele beslaglegging op (een deel van) het gehuurde terstond mede te delen aan verhuurder. In het geval huurder surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt,
tot de WSNP wordt toegelaten en/of failliet wordt verklaard, is huurder gehouden dit terstond aan verhuurder mede te delen en het gehuurde onverwijld bij verhuurder in te leveren.

11 Reclameren / aansprakelijkheid verhuurder
11.1 De huurder verplicht zich om, direct bij aflevering of inontvangstneming van de gehuurde zaken, deze zaken te inspecteren op waarneembare en/of functionele schade en/of gebreken. Eventuele schade en/of gebreken dient direct, althans binnen 24 uur, gemeld te worden aan verhuurder. Laat huurder dit na, dan wordt het gehuurde geacht te zijn ontvangen in functionerende en deugdelijke staat.

11.2 Indien het gehuurde niet naar behoren functioneert en zulks niet aan huurder valt toe te rekenen, zal verhuurder zich inspannen het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardige zaak.

11.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of vermogensschade (direct of indirect), hoe ook genaamd, die is ontstaan door het niet behoorlijk functioneren van het gehuurde,
waaronder doch niet beperkt tot de kosten en derving van inkomen die verband houden met onderbreking, stilstand en/of opstart van werkzaamheden zijdens huurder.

11.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen eventuele aanspraken van derden die betrekking hebben op de door verhuurder aan huurder verhuurde za(a)k(en).

11.5 Indien en voor zover verhuurder jegens huurder toch aansprakelijk mocht zijn, is zij slechts aansprakelijk voor dat bedrag hetwelk wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringspolis.

11.6 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden vanaf de schadedatum.

12 Verzekering
12.1 Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, althans in ontvangst wordt genomen, is huurder gehouden het gehuurde WA/casco te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de gehele huurperiode.

13 Schade / diefstal
13.1 Het gehuurde is, vanaf inontvangstneming of aflevering als bedoeld in artikel 5, volledig voor risico van huurder.

13.2 Schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde ontstaat, dient na ontdekking onverwijld te worden gemeld aan de verhuurder. Huurder is gehouden om de eventuele instructies van of
namens verhuurder op te volgen en verleent zijn volledige medewerking aan de afwikkeling van de schade.

13.3 Vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient eveneens onverwijld na ontdekking te worden gemeld aan de verhuurder. Huurder is tevens gehouden hiervan aangifte te doen bij de politie onder overlegging van een kopie van de aangifte aan de verhuurder.

13.4 In geval van diefstal van en/of schade aan het gehuurde, is de huurder jegens verhuurder verplicht de geleden schade te vergoeden, onder meer doch niet beperkt tot reparatiekosten, expertisekosten, omzet- en winstderving.

14 Betaling
14.1 Verhuurder kan contante en/of PIN betaling (vooraf of terstond na retournering van het gehuurde) verlangen.

14.2 Indien verhuurder en huurder betaling op rekening zijn overeengekomen, zal verhuurder aan huurder een (digitale) factuur doen toekomen, welke factuur binnen veertien (14) dagen dient te zijn voldaan op een door verhuurder aangegeven rekeningnummer.

14.3 Het is huurder nimmer toegestaan om betaling van een factuur zijdens verhuurder op te schorten en/of te verrekenen om welke reden of uit welke hoofde ook.

14.4 Maakt huurder in correspondentie gebruik van een e-mailadres of heeft huurder een e-mailadres aan verhuurder opgegeven, dan is verhuurder bevoegd dat e-mailadres te gebruiken voor het versturen van de (digitale) factuur alsmede eventuele aanmaningen aan huurder.

14.5 Blijft een huurder in gebreke met de tijdige betaling van de factuur, dan is de huurder na daartoe te zijn aangemaand, in verzuim en is huurder wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder ingevolge de bepalingen der wet.

14.6 Los van hetgeen in het vorige lid is bepaald, is verhuurder van rechtswege gerechtigd om buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 40,00 in rekening te brengen -zonder dat aanmaning noodzakelijk is- in het geval een zakelijk huurder in gebreke blijft met betaling van de factuur binnen de gestelde betaaltermijn. Daarnaast is een zakelijk huurder wettelijke handelsrente verschuldigd aan verhuurder zo de factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan.

15 Slotbepalingen / geschillen
15.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is en/of wordt vernietigd, doet dat niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen. Dient een bepaling te worden vervangen, dan dient die bepaling zoveel mogelijk dezelfde strekking te hebben als de te vervangen bepaling.

15.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.3 De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich behoorlijk hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Daarnaast kunnen partijen overeenkomen het geschil voor te leggen aan een arbitrage-instantie.

15.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met huurder.

 

Artikel 2.Offertes en aanbiedingen.

2. Offertes en aanbiedingen.
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Toolsrent BV. , hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.